.

(Họa thơ anh Nguyên Thoại)

Mong đợi

.

Advertisements