.

Nhớ hạ 2

Xin một lần lãng quên
Để ngàn năm ru nhớ

Advertisements