.

Khật khừ  vó ngựa nam rồi bắc...

Họa thơ Thệ Minh

Ngoảnh lại

Ai mà tính nổi bước đời đâu
Lúc khổ khi vui lắm muộn sầu
Một thuở nắng vàng đan ánh mắt
Đôi lần bụi đỏ quyện bờ lau
Khật khừ vó ngựa nam rồi bắc
Tha thẩn vòng xe ngõ nối cầu
Cứ thế thời gian trôi mất dạng
Nay chiều ngoảnh lại nhớ tình nhau

24/10/2011
Thu Phong

Advertisements