.

Than...

Than…

Mỗi khắc thêm xa lối cũ rồi
Nhìn về nơi ấy nhớ không thôi
Này con ngõ nhỏ cành hoa đợi
Nọ ánh trăng thanh ngọn sóng mời
Đất bắc niềm mong chồng tựa núi
Trời nam câu ước chất như đồi
Bờ vui có nhạt mầu năm tháng
Mà tiếng than dài đến đứt hơi

17/11/2011
Thu Phong

Advertisements