6

Chiếc lá thu phai

Lá nhẹ xoay tròn lá nhẹ rơi
Đã thu mới đó đã thu rồi
Chiều im gió lặng chiều im tiếng
Gác vắng sương tràn gác vắng hơi
Ôm mặt trông đèn ôm mặt nhớ
Tựa song ngóng bạn tựa song vời
Bao giờ sẽ lại… bao giờ nhỉ
Cạn chén tiêu sầu cạn chén vui

06/09/2012
Thu Phong

Advertisements